Disclaimer

Lardenoije Informatisering besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Lardenoije Informatisering is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Lardenoije Informatisering of door U aan Lardenoije Informatisering middels een website van Lardenoije Informatisering of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Lardenoije Informatisering geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeŽn verstrekt door of namens Lardenoije Informatisering via deze website. Lardenoije Informatisering aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Lardenoije Informatisering garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.


Algemene Voorwaarden Lardenoije Informatisering

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en artikelen van Lardenoije Informatisering zijn haar Algemene Voorwaarden van 1-1-2006 van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Zuid-Limburg onder nummer 14632569 en voor de volledigheid hier beneden opgenomen. U kunt deze ook eenvoudig downloaden en afdrukken als PDF-bestand: www.li.nl/voorwaarden/voorwaarden.pdf

Artikel 1 - AANBIEDING EN OVEREENKOMST
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Lardenoije Informatisering ("Lardenoije") diensten en/of goederen van welke aard ook levert of zou kunnen leveren, ook indien deze diensten of goederen niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven.
1.2   Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Lardenoije niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Lardenoije is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door de directie van Lardenoije.
1.3   Eventueel door wederpartij gehanteerde (inkoop-)voorwaarden worden niet door Lardenoije geaccepteerd en zullen steeds door Lardenoije uitdrukkelijk worden uitgesloten. Wijzigingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Lardenoije zijn vastgelegd.

Artikel 2 - PRIJS EN BETALING
2.1   Lardenoije levert tegen prijzen en tarieven, zoals door of vanwege haar in publicaties danwel anderszins opgegeven, zulks onder voorbehoud van kennelijke drukfouten of vergissingen of intussen doorgevoerde prijswijzigingen. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventueel andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
2.2   Betaling door wederpartij aan Lardenoije dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling, in euros, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat wederpartij zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Lardenoije behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.
2.3   Bij te late betaling is wederpartij door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal wederpartij vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
2.4   Alle kosten, zowel in als buiten rechte - de kosten van rechtskundige bijstand van Lardenoije daaronder begrepen - die Lardenoije moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door wederpartij, zijn voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van Lardenoije worden vastgesteld op 15 (vijftien) procent van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van Ä 150 (honderdvijftig euro).

Artikel 3 - GEHEIMHOUDING
Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij, zoals bijvoorbeeld saldi in programma's voor boekhouding en telebankieren, wachtwoorden, de inhoud van brieven, facturen, offertes, emails, etc. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

Artikel 4 - GEBRUIKSRECHT
4.1   Indien Lardenoije aan wederpartij gebruiksrechten op haar programmatuur verleent, gelden deze voor de duur van de licentieovereenkomst. Lardenoije heeft het recht om ook aan derden gebruiksrechten voor diezelfde programmatuur te verlenen. Gebruiksrechten mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lardenoije niet worden overgedragen. Het is de wederpartij niet toegestaan de programmatuur te verhuren, verkopen, vervreemden, leasen, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.
4.2   Het is wederpartij niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk tot de broncode te herleiden ("reverse engineering"), behoudens in die gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

Artikel 5 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1   Alle door Lardenoije krachtens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken, zoals programmatuur en documentatie, blijven eigendom van Lardenoije totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden of geleverde of te leveren zaken, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.3 en 2.4 volledig aan Lardenoije zijn voldaan.
5.2   Indien op door Lardenoije krachtens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken beslag wordt gelegd, dient wederpartij Lardenoije hiervan terstond op de hoogte te stellen. De wederpartij dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de wederpartij verleende sursťance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Lardenoije.

Artikel 6 - MEDEWERKING DOOR WEDERPARTIJ
6.1   Wederpartij realiseert zich dat het operationeel houden van software een voortdurend proces is dat gepaard gaat met investering door alle betrokken partijen van tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient wederpartij zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Lardenoije gesloten overeenkomst. Wederpartij zal Lardenoije steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen - van bijvoorbeeld derden - en zal ook instaan voor de juistheid van deze informatie.
6.2   Wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de programmatuur van Lardenoije en van de door Lardenoije te verlenen diensten, voor de invoering in zijn organisatie van de daarvoor noodzakelijk procedures, alsmede voor het beveiligen van gegevens, zoals het regelmatig - in elk geval op de door de programmatuur aangegeven momenten - maken van backup-kopieŽn van databestanden. Ook zal wederpartij door Lardenoije verstrekte updates, upgrades en dergelijke tijdig en op juiste wijze (doen) installeren. Het is wederpartij niet toegestaan bestanden handmatig te wijzigen, extra bestanden aan de programmatuur toe te voegen of, behoudens in gevallen door de programmatuur of schriftelijk door Lardenoije aangegeven, bestanden anderszins aan te passen.
6.3   Indien is overeengekomen, dat wederpartij materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
6.4   Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van wederpartij, niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Lardenoije is gesteld of wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Lardenoije voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Lardenoije leiden en kunnen extra kosten aan wederpartij in rekening worden gebracht.
6.5   In de gevallen dat medewerkers van Lardenoije ten kantore van wederpartij werkzaamheden verrichten, zal wederpartij er voor zorgdragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Werkzaamheden worden, tenzij vooraf anders overeengekomen, uitgevoerd gedurende normale werkdagen en op de gebruikelijke kantooruren, te weten tussen 8:00 en 17:00 uur. Wederpartij zal kosteloos zorg dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Wederpartij brengt de ruimten waar deze medewerkers hun werkzaamheden moeten verrichten, en/of waar (op-)geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met de daaraan door Lardenoije gestelde eisen met betrekking tot onder andere temperatuur, vochtigheidsgraad en stroomtoevoer.

Artikel 7 - INSPECTIE EN KLACHTEN
7.1   Klachten dienen door de wederpartij binnen twee weken na levering c.q. na het verrichten van de prestatie aan Lardenoije te worden meegedeeld. Een klacht schort de verplichting tot betaling niet op. Eventuele - uit een gebrek voortvloeiende - aansprakelijkheid is beperkt tot datgene wat in artikel 10 is bepaald.
7.2   De wederpartij is gehouden om na het meedelen van de klacht en op verzoek van Lardenoije het gebruik van de betreffende producten te staken teneinde complicaties voor Lardenoije te vermijden. Wederpartij zal alle medewerking verlenen aan eventueel onderzoek van de klacht, bij gebreke waarvan Lardenoije de klacht niet in behandeling behoeft te nemen. Het staat wederpartij niet vrij producten aan Lardenoije te retourneren voordat Lardenoije hiermee heeft ingestemd.
7.3   Producten welke ondanks het bepaalde in de vorige leden van dit artikel worden teruggezonden worden vervoerd en opgeslagen voor risico en rekening van wederpartij.

Artikel 8 - LEVERINGSTERMIJNEN
8.1   Alle door Lardenoije genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
8.2   Indien overschrijding van enige termijn dreigt zullen Lardenoije en wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een extensieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
8.3   Overschrijding van enige levertermijn kan nimmer leiden tot ontstaan van een recht op enige schadevergoeding voor wederpartij. Lardenoije is te allen tijden gerechtigd in gedeelten te leveren.

Artikel 9 - BEňINDIGING
9.1   De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beŽindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
9.2   Indien wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Lardenoije nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Lardenoije voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
9.3   In afwijking van het bepaalde in artikel 9.1 kan Lardenoije de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij geheel of gedeeltelijk beŽindigen, indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem (al dan niet voorlopig) sursťance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beŽindigd. Lardenoije zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 10 - AANSPRAKELIJKHEID
10.1   Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door de eigen opzet of de eigen grove schuld van Lardenoije, is Lardenoije niet gehouden tot enige vergoeding van directe of indirecte, materiŽle of immateriŽle schade, vertragingsschade, of vermogensschade van welke aard dan ook die het gevolg is van de door haar geleverde diensten of zaken.
10.2   Voor zover Lardenoije geen beroep op dit artikel toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de overeenkomst met de wederpartij gefactureerde of te factureren bedragen excl. BTW. Indien en voor zover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal Lardenoije nimmer meer verschuldigd zijn dan 50% van de door haar over de 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim gefactureerde bedragen. De in dit artikellid omschreven bedragen worden verminderd met door Lardenoije verleende crediteringen.
10.3   De aansprakelijkheid van Lardenoije bij verzending van door wederpartij ter bewerking of reparatie of anderszins ingeleverde zaken, strekt nimmer verder dan de aansprakelijkheid die de vervoerder danwel geadresseerde c.q. diens verzekeringsmaatschappij hebben tegenover Lardenoije als opdrachtgever. Geen aanspraken zullen worden erkend, dan tegen overlegging van het aan wederpartij verstrekte afgiftebewijs.
10.4   Wederpartij vrijwaart Lardenoije en haar toeleveranciers voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst met de wederpartij tenzij de wederpartij deze aanspraken zelf jegens Lardenoije geldend zou kunnen maken, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, als de wederpartij de schade zelf geleden zou hebben.
10.5   Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Lardenoije ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

Artikel 11 - GARANTIE
Lardenoije garandeert dat opgaaf door haar van (enige aanduiding van) haar geleverde producten en diensten met zorg wordt gedaan, doch Lardenoije kan niet er voor instaan dat ter zake geen (kleine) afwijkingen zullen voorkomen. Kleine afwijkingen in procedures, technische specificaties, kleuren, vormgeving en documentatie kunnen altijd voorkomen. Voor producten die door Lardenoije zijn geleverd, maar die niet door Lardenoije zijn gefabriceerd gelden uitsluitend de garantie-termijnen en voorwaarden van de betreffende fabrikanten, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Artikel 12 - DIENSTVERLENING
12.1   De volgende leden zijn van toepassing indien Lardenoije diensten verleent, zoals bijvoorbeeld organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, apparatuurselectie, systeemanalyse, informatie- en automatiseringsplanning, installatie van computer- of telecomapparatuur, facilities management en interim management, assistentie bij ontwikkeling van programmatuur en opleidingen.
12.2   Lardenoije zal de dienstverlening met zorg uitvoeren.
12.3   Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan Lardenoije de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
12.4   Wederpartij aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beÔnvloed. Lardenoije zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
12.5   Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Lardenoije wederpartij van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beÔnvloed.

Artikel 13 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
13.1   Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten met bescherming van informatie met betrekking tot programmatuur (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan Lardenoije of haar licentiegever(s). Niets in deze voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
13.2   Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Lardenoije te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
13.3   Het is Lardenoije toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de programmatuur of materialen.

Artikel 14 - OVERMACHT
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Lardenoije, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Artikel 15 - TELECOMMUNICATIE
Indien bij het onderhoud van programmatuur, daaronder begrepen basissupport, of andere dienstverlening door Lardenoije gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. Lardenoije is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommmunicatiefaciliteiten.

Artikel 16 - NON-CONCURRENTIE
16.1   Behoudens schriftelijke toestemming zullen partijen zich over en weer onthouden van het in dienst nemen van werknemers die in de twaalf voorafgaande maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst. Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement of bij verleende sursťance van een der partijen.
16.2   Bij overtreding van artikel 16.1 verbeurt de overtredende partij een direct opeisbare boete van Ä 50.000,- (vijftigduizend euro) aan de andere partij.

Artikel 17 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
17.1   Op alle overeenkomsten tussen Lardenoije en wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
17.2   Alle geschillen welke tussen Lardenoije en wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door Lardenoije met wederpartij gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Lardenoije statutair gevestigd is.


Aanvullende Voorwaarden voor Hosting door Lardenoije Informatisering

Op de pagina www.lihosting.nl/voorwaarden vindt u de Aanvullende Voorwaarden voor Hosting producten en diensten van Lardenoije Informatisering. U kunt deze ook downloaden als PDF-bestand via www.lihosting.nl/voorwaarden/voorwaarden-hosting.pdfLardenoije informatisering   -   www.li.nl